صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۱۹۲۹
اهداف صندوق

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

شرحنسبت از کل دارایی‌های صندوق
1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل 85% از کل دارایی های صندوق
   1-1 اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه حداقل 40% از کل دارایی های صندوق
   1-2 اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 40% از کل دارایی های صندوق
   1-3 اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر 30% از کل دارایی های صندوق
   1-4 اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور حداقل 25% و حداکثر 30% از کل دارایی های صندوق
   1-5 اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول حداکثر 20 درصد از ارزش کل دارایی های صندوق و مشروط بر اینکه سرمایه گذاری در هر ورقه از 10 درصد کل دارایی های صندوق و همچنین 30 درصد کل اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر بیشتر نباشد.
   1-6 گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 40% از کل دارایی های صندوق
2- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری حداکثر 10% از کل دارایی های صندوق
   2-1 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 1% از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
   2-2 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر 3% از کل دارایی های صندوق
   2-3 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق
   2-4 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
   2-5 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
   2-6 سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها و صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی حداکثر 1% از کل دارایی های صندوق
3- واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری"

حداکثر 10% از کل دارایی های صندوق و تا سقف 15% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می باشد.