صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۱۹۲۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۲,۷۶۰,۸۵۶ ۳.۵۶ % ۴,۲۱۵,۳۹۵ ۵.۴۵ % ۳۱,۸۰۲,۱۰۶ ۴۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۳۳,۲۵۳,۴۸۹ ۴۲.۹۳ % ۶۸۴,۳۷۶ ۰.۸۸ % ۴,۷۴۸,۶۶۸ ۶.۱۳ %
۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۲,۷۶۰,۸۵۶ ۳.۵۷ % ۴,۲۱۵,۳۹۵ ۵.۴۴ % ۳۱,۸۰۳,۲۹۵ ۴۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۳۳,۲۳۴,۳۷۹ ۴۲.۹۲ % ۶۸۰,۲۰۷ ۰.۸۸ % ۴,۷۴۵,۶۹۷ ۶.۱۳ %
۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۲,۹۰۷,۷۷۹ ۳.۷۶ % ۴,۳۵۸,۲۵۰ ۵.۶۳ % ۳۱,۷۶۵,۲۵۰ ۴۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۳۳,۲۰۲,۵۳۰ ۴۲.۸۹ % ۴۳۸,۶۴۱ ۰.۵۷ % ۴,۷۴۲,۴۲۱ ۶.۱۳ %
۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۲,۸۹۱,۳۱۲ ۳.۷ % ۴,۳۳۸,۲۳۰ ۵.۵۴ % ۳۱,۹۷۰,۰۱۲ ۴۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۳۴,۰۵۲,۵۷۰ ۴۳.۵۴ % ۴۶۳,۴۴۱ ۰.۵۹ % ۴,۵۰۱,۷۹۱ ۵.۷۶ %
۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۲,۸۹۱,۳۱۲ ۳.۷ % ۴,۳۳۸,۲۳۰ ۵.۵۵ % ۳۱,۹۷۳,۶۳۸ ۴۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۳۴,۰۵۲,۵۷۰ ۴۳.۵۵ % ۴۳۹,۸۸۸ ۰.۵۶ % ۴,۴۹۸,۸۲۰ ۵.۷۵ %
۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۲,۸۹۱,۳۱۲ ۳.۷ % ۴,۳۳۸,۲۳۰ ۵.۵۵ % ۳۱,۹۵۸,۲۸۹ ۴۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۳۴,۰۵۲,۵۷۰ ۴۳.۵۷ % ۴۱۶,۳۶۲ ۰.۵۳ % ۴,۴۹۵,۸۴۹ ۵.۷۵ %
۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۲,۸۵۵,۱۵۱ ۳.۷۵ % ۴,۲۷۱,۷۳۶ ۵.۶۲ % ۳۲,۰۰۷,۳۲۷ ۴۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۳۲,۲۵۹,۲۱۵ ۴۲.۴۳ % ۱,۴۰۰,۸۰۰ ۱.۸۴ % ۳,۲۴۳,۲۸۸ ۴.۲۷ %
۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۲,۷۶۰,۴۵۸ ۳.۶۳ % ۴,۱۵۱,۵۶۷ ۵.۴۷ % ۳۱,۸۷۹,۸۴۶ ۴۱.۹۶ % ۰ ۰ % ۳۳,۳۸۳,۱۰۸ ۴۳.۹۴ % ۵۲۵,۳۷۹ ۰.۶۹ % ۳,۲۷۵,۶۱۲ ۴.۳۱ %
۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۲,۷۶۰,۴۵۸ ۳.۶۴ % ۴,۱۵۱,۵۶۷ ۵.۴۶ % ۳۱,۸۵۵,۳۸۱ ۴۱.۹۶ % ۰ ۰ % ۳۳,۳۶۴,۰۰۱ ۴۳.۹۴ % ۵۲۰,۴۲۶ ۰.۶۹ % ۳,۲۷۳,۵۲۹ ۴.۳۱ %
۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۲,۷۶۰,۴۵۸ ۳.۶۴ % ۴,۱۵۱,۵۶۷ ۵.۴۷ % ۳۱,۸۳۲,۵۲۴ ۴۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۳۳,۲۵۱,۵۳۵ ۴۳.۸۲ % ۶۰۸,۶۶۸ ۰.۸ % ۳,۲۷۱,۴۴۷ ۴.۳۱ %