صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۱۹۲۹
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 27-04-۱۴۰۳ ساعت ۱۴:00 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
2 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا در تاریخ 1403/04/27(افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری) ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
3 روزنامه رسمی تغییر صاحبان امضا مجاز(1403/04/16) ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
4 مشارکت صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا در تعهد پذیره نویسی اوراق صکوک اجاره گل گهر54 ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
5 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 31-04-1403 ساعت 14:00 درخصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق. ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
6 اسامی حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 29-03-1403 ساعت 13:30 ۱۴۰۳/۰۳/۲۹
7 آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 29-03-1403 ساعت 13:30 ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
8 صورت جلسه مجمع (افزایش سقف) صتدوق ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1403/03/05 ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
9 اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 05-03-1403 ساعت 14:30 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق. ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
10 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 05-03-1403 ساعت 14:30 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق. ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
سایز صفحه