صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۱۹۲۹
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ ۲۷-۰۴-۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۰ در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷(افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
۳ روزنامه رسمی تغییر صاحبان امضا مجاز(۱۴۰۳/۰۴/۱۶) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ ۳۱-۰۴-۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۰ درخصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق. دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
۵ اسامی حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ ۲۹-۰۳-۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۲۹
۶ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ ۲۹-۰۳-۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۷ صورت جلسه مجمع (افزایش سقف) صتدوق ارمغان فیروزه آسیا مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۸ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ ۰۵-۰۳-۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۳۰ در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق. دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ ۰۵-۰۳-۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۳۰ در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق. دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۱۰ تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري ارمغان فیروزه آسیا مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ساعت ۱۴ (کارمزد رتبه بندی عملکرد) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۱۱ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ ۱۹-۱۰-۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۱۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ ۱۹-۱۰-۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ ( تعیین مبلغ کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۱۳ تاییدیه مجمع مورخ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ صندوق سرمایه گذاری فیروزه آسیا(افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۱۴ اسامی حاضرین در مجمع افزایش سقف صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۱۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱(افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۱۶ تاييد صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا(تغییر آدرس صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۱۷ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۱۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ (تغییر آدرس) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۱۹ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا( کارمزد مدیر) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۲۰ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۲۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ در خصوص تغییر هزینه های صندوق (کارمزد متولی و حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۲۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷(تغییر کارمزد متولی و حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۲۳ روزنامه کثیرالانتشار مصوبات مجامع صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۲۴ اعلام موافقت با ثبت صورتجلسه مجمع سالانه ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۲۰۴۰۴صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۲۵ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا( افزایش سقف) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۲۶ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۲۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا در تاریخ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ (تغییر کارمزد مدیر) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۲۸ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۲۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ساعت ۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۳۰ تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق ارمغان فیروزه اسیا دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۳۱ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۳۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۳۳ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۳۴ دعوت به مجمع صندوق ارمغان فیروزه اسیا مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ -تصویب کارمزد رتبه بندی دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۳۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ در خصوص تغییر هزینه های نرم افزار، آدرس تارنما و ترکیب دارایی های صندوق دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۳۶ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۳۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۳۸ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۱.۰۵.۱۸ - تغییر رکن بازارگردان دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
۳۹ اسامی حاضرین در جلسه مجمع اساسنامه ای مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۴۰ آگهي دعوت به مجمع اساسنامه اي مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ صندوق ارمغان فيروزه آسيا دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۴۱ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه تغییر صاحبان امضا مورخ ۱۴۰۱۰۳۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۴۲ اعلام موافقت با ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۴ صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۴۳ اعلام موافقت ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱۴۰۱۰۳۱۶ صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۴۴ تصميمات مجمع اميدنامه اي مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰ صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
۴۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع امیدنامه ای مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۴۶ صورتجلسه مجمع امینامه اي مورخ ۱۴۰۱۰۳۱۶ صندوق ارمغان فيروزه آسيا دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۴۷ صورت خلاصه تصمیمات مجمع اساسنامه ای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورخ ۱۴۰۱۰۳۱۶ صندوق ارمغان فیروزه آسیا دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۴۸ صورتجلسه مجمع اساسنامه ای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورخ ۱۴۰۱۰۳۱۶ صندوق ارمغان فیروزه آسیا دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۴۹ اسامی حاضرین در جلسه مجمع امیدنامه ای مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۵۰ اسامی حاضرین در جلسه مجمع اساسنامه ای مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۵۱ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
۵۲ تصميمات مجمع امیدنامه ای مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ساعت ۱۱:۰۰ صندوق ارمغان فيروزه آسيا دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
۵۳ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۵۴ تصميمات مجمع اساسنامه ای مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ساعت ۱۱:۰۰ صندوق ارمغان فيروزه آسيا دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۵۵ تصميمات مجمع اساسنامه ای مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ساعت ۱۰:۰۰ صندوق ارمغان فيروزه آسيا دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۵۶ تصميمات مجمع امیدنامه ای مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰ صندوق ارمغان فيروزه آسيا دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۵۷ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۵۸ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۵۹ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
۶۰ تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰ صندوق بادرآمد ثابت فيروزه آسيا (اصلاحیه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۶۱ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۶۲ تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰ صندوق بادرآمد ثابت فيروزه آسيا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۶۳ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۶۴ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۶۵ تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ساعت ۱۰:۰۰ صندوق بادرآمد ثابت فيروزه آسيا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۶۶ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۶۷ تاییدیه سازمان - مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۰ صندوق بادرآمد ثابت فيروزه آسيا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۶۸ تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۰ صندوق بادرآمد ثابت فيروزه آسيا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۶۹ تأییدیه سازمان بورس برای مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ساعت ۱۱:۳۰ صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۷۰ تأییدیه سازمان بورس برای مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ساعت ۱۱:۰۰ صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۷۱ صورت خلاصه مذاکرات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۵
۷۲ تصمیمات صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ساعت ۱۱:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۵
۷۳ تصمیمات صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۵
۷۴ آگهی دعوت به مجامع اساسنامه ای و امیدنامه ای مورخ ۱۴۰۰۰۳۱۹ صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۷۵ تأییدیه سازمان بورس برای مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۰ صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۷۶ تائیدیه تغییرات امیدنامه ای هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۷۷ تائیدیه مجمع تصویب صورتهای مالی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۷۸ تائیدیه صاحبین امضا مجاز دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۷۹ صورت جلسه تعیین صاحبین امضای مجاز مورخ ۱۳۹۹/۰۴۰۴ ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۸۰ تصمیمات صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۸۱ تصمیمات صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۸۲ تائیدیه سازمان بوری مبنی بر ثبت تغییر مدیر صندوق با درآمد ثابت آسیا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۸۳ تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF) (فيروزا) مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۸۴ تغییر صاحبان امضای مجاز دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
۸۵ صورتجلسه تعیین صاحبان امضای مجاز دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
۸۶ تائیدیه سازمان بورس برای مجمع ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ افزایش سقف واحدهای صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
۸۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ صندوق فیروزا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
۸۸ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
۸۹ دریافت تائیدیه سازمان مجمع ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
۹۰ تائید سازمان مجمع ۱۳۹۸۰۴۲۳ ساعت۱۰:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
۹۱ دریافت تائیدیه ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۱۱:۳۰ تغییرات اساسنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
۹۲ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۱۱:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۹۳ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۹۴ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۱۰:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۹۵ تغییر هزینه های صندوق به استناد مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
۹۶ تاییدیه سازمان برای مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ در خصوص تغییر مبلغ هزینه ها دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
۹۷ صورتجلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مورخ شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
۹۸ صورتجلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۹۹ تشکیل مجمع سالیانه "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۱۰۰ صورتجلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
۱۰۱ تاییدیه سازمان برای مجمع موسس "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۶
۱۰۲ صورتجلسه مجمع موسس "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۴