صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۱۹۲۹
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ امید نامه (نسخه نهایی) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ تاییدیه مجمع مورخ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ صندوق سرمایه گذاری فیروزه آسیا(افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ تایید صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا (کارمزد مدیر) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ تایید صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا (سالیانه) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا( افزایش سقف) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ در خصوص تصویب کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ در خصوص ترکیب دارایی های صندوق و هزینه نرم افزار تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ تصمیمات مجمع مورخه ۱۴۰۱.۰۳.۱۶ - تغییر هزینه های صندوق تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ تغییرات امیدنامه - تغییر حسابرس صندوق تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ صورت جلسه مجمع امیدنامه ای مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ساعت ۱۱:۳۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ تغییرات امیدنامه ای مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ تغییرات امیدنامه ای مجمع ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ تغییرات مجمع ۹۸/۰۴/۲۳ساعت ۱۱ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ تغییرات مجمع ۹۸/۰۴/۲۳ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تغییرات مجمع ۹۷/۱۲/۲۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ بابت تغییر هزینه حسابرس صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ تغییرات مجمع ۹۷/۰۴/۲۰ تغییرات امیدنامه