صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۱۹۲۹
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۵۷۵,۹۸۰ ۴.۷۹ ۲,۳۸۸,۵۴۵ ۳.۳۸ ۲,۵۷۷,۲۴۶ ۳.۳۸ ۲,۷۶۰,۸۵۶ ۳.۵۶
سایر سهام ۵۳۱,۱۶۸ ۴.۴۱ ۳,۹۸۶,۴۵۶ ۵.۶۳ ۴,۱۵۱,۱۵۷ ۵.۴۴ ۴,۲۱۵,۳۹۵ ۵.۴۵
اوراق مشارکت ۵,۷۰۲,۸۵۵ ۴۷.۳۸ ۳۱,۰۱۹,۲۵۸ ۴۳.۸۳ ۳۱,۲۶۰,۴۴۰ ۴۰.۹۸ ۳۱,۸۰۲,۱۰۶ ۴۱.۰۵
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۴,۶۳۵,۶۳۸ ۳۸.۵۱ ۳۰,۱۲۶,۴۴۸ ۴۲.۵۷ ۳۴,۴۵۵,۰۷۴ ۴۵.۱۶ ۳۳,۲۵۳,۴۸۹ ۴۲.۹۳
سایر دارایی‌ها ۲۹۰,۱۶۶ ۲.۴۱ ۳۹۶,۰۹۰ ۰.۵۶ ۵۵۴,۰۶۶ ۰.۷۳ ۶۸۴,۳۷۶ ۰.۸۸
صندوق سرمایه‌گذاری ۱,۷۱۵,۹۱۴ ۱۴.۲۶ ۲,۸۵۲,۵۰۴ ۴.۰۳ ۳,۲۹۳,۰۱۱ ۴.۳۲ ۴,۷۴۸,۶۶۸ ۶.۱۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد