صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۱۹۲۹
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ صورتهای مالی دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا (حسابرسی شده) (اصلاحیه) دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق ارمغان فیروزه آسیا منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ صورتهای مالی دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ گزارش عملکرد دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ صندوق ارمغان فیروزه آسیا دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ صورت مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق ارمغان فیروزه آسیا منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق ارمغان فیروزه آسیا منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ صورتهای مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ پرتفوی ماهانه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ صورتهای مالی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ گزارش عملکرد مدیر شش ماهه حسابرسی شده منتهی ۱۴۰۱۰۶۳۱ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی ۱۴۰۱۰۶۳۱ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفو مهر ماه ۱۴۰۱ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ گزارش عملکرد مدیر شش ماهه منتهی ۱۴۰۱۰۶۳۱ حسابرسی نشده صندوق ارمغان فیروزه آسیا دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ صورت های مالی شش ماهه منتهی ۱۴۰۱۰۶۳۱ حسابرسی نشده صندوق ارمغان فیروزه آسیا دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ صورت وضعیت پرتفو شهریور ماه ۱۴۰۱ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ صورت وضعیت پرتفو صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ گزارش صورت وضعیت پرتفوی تیر ماه ۱۴۰۱ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ صورت های مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ گزارش عملکرد حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ گزارش صورت وضعیت پرتفو خرداد ماه ۱۴۰۱ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفو اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ گزارش عملکرد مدیر حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا برای سال مالی منتهی به ۲۹-۱۲-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ صورت های مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا برای سال مالی منتهی به ۲۹-۱۲-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق ارمغان فیروزه آسیا منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۰۱۲۲۹ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا- حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰۱۲۲۹ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا- حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق ارمغان فیروزه آسیا منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق ارمغان فیروزه آسیا منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا(ETF) دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق ارمغان فیروزه آسیا منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق بادرآمد ثابت فیروزه آسیا منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق بادرآمد ثابت فیروزه آسیا منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ گزارش عملکرد ۶ ماهه ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ صورت مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق بادرآمد ثابت فیروزه آسیا منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق بادرآمد ثابت فیروزه آسیا منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق بادرآمد ثابت فیروزه آسیا منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ صورتهای مالی منتهی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد منتهی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق بادرآمد ثابت فیروزه آسیا منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (حسابرسی شده اصلاحی اصلاحی) دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق بادرآمد ثابت فیروزه آسیا منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا-حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا-حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق بادرآمد ثابت فیروزه آسیا منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) (فیروزا) - حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) (فیروزا) - حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق بادرآمد ثابت فیروزه آسیا منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق بادرآمد ثابت فیروزه آسیا منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق بادرآمد ثابت فیروزه آسیا منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق بادرآمد ثابت فیروزه آسیا منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا- حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق بادرآمد ثابت فیروزه آسیا منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق بادرآمد ثابت فیروزه آسیا منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق بادرآمد ثابت فیروزه آسیا منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ صورتهای مالی منتهی ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد منتهی ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) (فیروزا) - حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) (فیروزا) - حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) (فیروزا) - حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) (فیروزا) - حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ اصلاحیه افشای پورتفوی ماهانه صندوق فیروزا منتهی به۲۹ اسفند ماه۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ افشای پورتفوی ماهانه صندوق فیروزا منتهی به۲۹ اسفند ماه۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ افشای پورتفوی ماهانه صندوق فیروزا منتهی به۲۹ اسفند ماه۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ اصلاحیه - پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) (فیروزا) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) (فیروزا) دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) - حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) - حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ گزارش صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا - حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) (فیروزا) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ افشای پورتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸ - صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ صورتهای مالی حسابرسی نشده سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) (فیروزا) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) (فیروزا) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ گزارش افشای پرتفوی ماهانه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ - صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ گزارش عملکرد دوره مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا - حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا - حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ صندوق درآمد ثابت فیروزه آسیا دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ صندوق درآمد ثابت فیروزه آسیا- حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ افشای پورتفوی ماهانه منتهی به۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ افشای پورتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ افشای پورتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ گزارش عملکرد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷.۰۹.۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ - حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ افشای پورتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ افشای پورتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ صورتهای مالی ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷.۰۶.۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷.۰۶.۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ -حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ گزارش افشای پورتفوی شهریور ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ افشای پورتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا منتهی به ۳۰ دیماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ افشای پورتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ صورتهای مالی اصلاح شده ۹ ماهه و ۳ روزه منتهی به ۱۳۹۶.۱۲.۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۳ منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ گزارش افشای پرتفوی بهمن ماه سال ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ گزارش افشای پرتفوی خرداد ماه سال ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷.۰۲.۳۱صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت فیروزه آسیا دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷--- تایید شده دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ صورتهای مالی ۹ ماهه و ۳ روزه منتهی به ۱۳۹۶.۱۲.۲۹ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۹ ماهه و ۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفندماه ---تایید شده دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷---تایید نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ صورتهای مالی برای دوره مالی ۹ ماهه و ۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ (تایید شده متولی) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۹ ماهه و ۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ (تایید نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود