صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۱۹۲۹
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا (تغییر آدرس صندوق) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ تایید صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا (سالیانه) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸-تغییر رکن بازارگردان تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ تغییرات اساس نامه - افزایش سقف واحد های صدور تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ صورت جلسه مجمع سالیانه اساسنامه ای مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ساعت ۱۱:۰۰ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ صورت جلسه تغییر صاحبین امضای مجاز مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ تغییرات اساسنامه ای مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ تعیین صاحبان امضای مجاز تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ تغییرات اساسنامه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۴/۳۰ تغییرات اساسنامه مجمع مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ تغییرات اساس نامه